په دې برخه کي تاسي کولاې سئ چي ددې پاڼي په اړه خپل نظرونه انتقادونه او لیکني راولیږئ Khalid Hadi
Afghan photographer
P. O. Box # 4051
Schenectady-New York 12304 USA
Tel USA: 518-366-2728
Tel AFG: 0707-414549
khalid_hadi@hotmail.com