په دې برخه کي زما هغه خوږو ملګرو او یو شمیر لیکوالو ته خپل شعرونه ډالۍ شوي چي زما په زړه کښي ئې خاص ځای موندلی او زه ئې د خپلي میني او ادبي پنځونو تر تاثیر لاندي راوستئ یم !
  عبدالاحمد محمدیار ته ! ای ملګرې !!! ولي شهيد ارمان ته ژاړې په بربنډو اوښکو
  ارواښاد خالد بارګامي ته ! ای د مســـــــــتو نغـــــمو غـــــــره غــــم خـــــــوړلې مســـــــــــافـــره
  ارواښاداستاد بېنوا ته دا تــــياره تــــــياره وختونه به سبا سي