دسندریزو پاڼو دغه برخه زما د زړه هغه هنداره(اینه ) ده چي د یو خوږ جانان په یاد يې دریشتنې میني زریني او لمریني وړانګي د ژوندانه له پېچومو او کړنګونو ورباسي او تر هسکه ئې رسوي ددې پانو د هر ه چاکه د یوداسي میني تصورونه را تویږي چي په لیدو یې زما په  په زړه کښي د یو حقیقي معبود مینه را زرغونیږي !
  ژوند زه دجانان لپاره ژوند غواړم
  غوښتنه زه لایق ددغه نه یم
  مسافر څوک چي راستون شي
  کتل ای   :  ته چي وګورې وماته
  ليك دي راورسيد ليك دي راورسيد  : اي ناليدلي اشنا
  عبادت څوک ېې په ذکر په تسبو يادوي
  د ژوند سندره ! اخ . دغه خوږه دغه د خوند سندره
  دسندروبېړۍ نيمه شپه ده  : خلک ويده دي
  بې وسي ! دادسپرلي په غيږ کي
  ارمان نن د اسمان ناوې د سپيني وريځي په پړوني باندي مخ پټوي