دادسپرلي په غيږ کي
داچي سهار تاته سندري وائې
داستا د ميني تلاوت چي کوي
دغه مارغان چي په خپلو سرو مښوکو
ستا د تعظيم لپاره
ستا نذرانې ته هره ورځ سپيني بڼکي راوړي
او په سېلو سېلو
 ستا له دربار څه په نغمو تيريږي
نو
زما مي هم روح خوار هسي وتپيږي
ستا و حضور ته الوتل درغواړي
خو
 د وجود پنجرې
د بې وسۍ په لومه ټنګ نيولی


الباني

بېرته شاته
.