په دې برخه کي هغه مواد راټول شوی دي چي زما او یا زما د شاعری په اړه لیکل شوي وي زه به د هغو کسانو اولیکوالو د احسان پوړوی یم چي نه یواځي زما پرشعر بلکې زما دژوند پر هره برخه کره کتنه کوي او د ژوندانه ټولي نیمګړتیاوي راته په ګوته کوي هغه څه چي زما دژوند مشال ګرڅي هغه زما د نیمګرتیاو یادونه ده 
  •   کابله پام کوه
  • لیکوال : زويا هيله بارګامی
  •   حېدري کړيکي ته!
  • لیکوال : حاجي امین باوري
  •   دروند مېلمه !
  • لیکوال : پېرمحمد کاروان