زه ځان اتل ګڼم
زه چي دژوند سره ډغري وهم
زما له ژونده سره مینه ده
زه مي دژوند لپاره ژوند غواړم
زما د سترګو ائینې ته
چي تصویر د جانان راځي
هغه یوازي ژوند راوړي
زه دجانان لپاره ژوند غواړم 
زما مي د ژونده سره مینه ده

زما مي له هغه چانه
چي دخالق له نعمتونو تښتي
چي خپل ژوند ته دپای تکی ایږدي
چي خودکشي وکړي
چي کړاونو ته همت نه لري
چي د جانان تصویر
په خپلو سترګو کي په خپله وژني

ځیني نقرت راځي
ځیني نفرت راځي

بېرته شاته
.