زما دمرګ د ویر سندره چي خپره کړئ
دوطن دپیغلو منځ کي به ناره کړئ
هغه څوک وه چي خالد باندي مین و
هغه راولی ، وروستی دیدن په وه کړئ
ما وعده ورسره کړې ده ملګرو 
ها راپریږدی ،  دا ارمان مي راپوره کړئ
هغه پریږدی چي لږ وژاړي په زوره
دخالدپردیس جسد ورته ښکاره کړئ
دهغې د نازولو سترګو نم دی
زما څهره لکه زم زم باندي لنده کړئ
دهغې دغم ټناکو شونډو یاد دی
زما دسپین کفن مختاړه باندي سره کړئ
هغه پریږدی چي دا وګوري په خپله
دلحد خاوري په سترګو را شوه کړئ
دوطن راتلونکي ګل چي تږی نسي
دپردیس خالد په وینو ئې اوبه کړئ
دوطن دمور په غیږه کي پیدا وم 
دوطن دمور په غیږ کي مي بیده کړئ

دوطن دجنګه ستړي خالد مړ سو
زما پر شناخته بس همدغه نوشته کړئ

بېرته شاته
.