په کاڼــــــــــــــــــــــــــــــــــو مه وله جذبې د ميني
دا پاريدلي ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولې د ميني

پريږده چه ستړي روح ته عشـــــــــــــــق وکري
مه سړوه ګرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــي لمبې د ميني
ښه دئ چه طـــــــــــــــــــئ کي د اوږده خيالونه
او پرسر وشندي ايـــــــــــــــــــــــــــــــــرې دميني
ګوندي بيا مات کي د فلک کــــــــــــــرغښي
پر اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــڼ راولي شغلې د ميني
ژر به لاهــــــــــــــــــــــــــــــــو کړي د غمونو دنيا
نوش به کړي سر پر سر پيالــــــــــــــې د ميني
بيا به کړي پورته حــــــــــــــــــــــيدري پر اوږو
د شعر په ژبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جنازې دميني

غزني  ١٧/قوس/١٣٧٧

بېرته شاته
.