ستا د حُســن فال چه ګـــــــورم زهرجني هديــــــــــــــــــــــرې دي
پکښي ورک دي ټــــــيټ سرونه خاوري سوي ئې سـجدې دي
لکه نن چـــــــــه دي را تـــــوئ کړې توري زلفي زما پر سترګـــو
داسي ډېـــــري ړوڼــــــي کړي ما له غمه توري شـــــــــــــــپې دي
نن که راغلې دې کوڅـــــــــــــو ته دناورين بد رنګه لونــــــــــړي
خــــو ســــــــبا ته مو قسمــــــته ! ورپريــــــــــښي خاطـــــــــري دي
ماته ولي بهانـــــــــــه کـړې زه دي پـــــــــــــېژنم مرګــــــــــــــــئ ئې
ذکندن که مي شمــــــــــېرلي نن پـه فريب وروستۍ شېبې دي
ته هم راسه شونډي سرې که پــه زخـــــــــــمونو د ځـــــــيګر زما
هسي هـــــم زمـــــوږ د کلي د لـــــــــــــــــــــيوانو داړي ســرې دي
زه دي وينـــــــــــمه چــه څه کړې د شــــــــــفق تر پردې لانــــــــدي
خـــــــوار فـــــــــلکه پـر وزر دي را اخيســتي جــــــــــــــنازې دي
د غــــــــــــــــزل ښـــــــــيښه دي ګوره حـــــيدري چه ماته نه سي
نن تقديــــــــــر درتــــــــه کـــــــرلي ستمګري زولــــــــــــــــنې دي

کلفورنيا ١٢ مئ ٢٠٠٣

بېرته شاته
.