ناصحه !! بيا دي د منـــــــــــــــــــبر په غيږ کي
د مات بنګــــــــــــــــــړيو څو ښيښې پرتې دي
ددغه ښــــــــــــــــــار په هر طرف کــــــي نن بيا
ستا د نــــــــــــــــڅاو اوازې پرتــــــــــــــــي دي

بيا دي په پښـــــــــــــــــو کي د خلوت پر ټغر
دسرو شرابو ډک جامــــــــــــــــــــــــونه ايښي
تسبيح دي بيا د چا په غــــــــــــــاړه ځانګي
دادي پر څه د چـم دا مـــــــــــــــــــــونه ايښي

ته په خپل وعظ کي شراب څنګه غندې
زه دي په سترګـــــــــــــــــو کي نشې وينمه
تا حـــــــــــــــــــــــــــــــــيدري ته د توبو ويله
اوس دي په لاس کي پېــــــــــــمانې وينمه

کندهار ٧ / ٥ /١٣٧٩

بېرته شاته
.