بــــــيا دي دا چــــــغي د تقوا له کـــــــوم جـــــــــــــهته راځي
شيـــــــــخه چي بــــــــــوی دي دشرابـــــــــــو له خلوته راځي
ماتــــــــــــه لمبې او سرې سکروټــــــــــي د دوږخ يــــادوې
تاتـــــــــــــــــــــــه نو ولي پيغامونــــــــــــــــه د جنــــــته راځي
پـــــــــــــــــــرون دي ستړئ کۍ ذاهده خپل نفس په تــوبو
نن دي شرنګئ د سرو جـــــــــاموخاص له صحبته راځي
ما خو په وعـــــــــــــــظ او په تسبو ؤ په سجدو غولوې
خو تاته پټي تنــــــــــــــکۍ پېغلي باشهوتــــــــــــه راځي
نن حـــــــــــــــــــــــــيدري ته دي د کومي ګناه زېرئ ورکړ
چـــــــــــــــه مکرناکه اوښکي نن ستا بې حسرتــه راځي

کويټ ١٨ / مارچ / ٢٠٠٣

بېرته شاته
.