زما يوې هيلي يو اميد ته

ناز دي وړم هـــــــر غم ته به دي خاوري شم
ښــــــــکل مي کړه کرم ته به دي خاوري شم
بيا دي د وعــــــــــــــدو کاروان ته مخه کړه
پام کوه و چــــــــــــــــــــم ته به دي خاوري شم
راســـــــــــــــــه زړه مي وسپړه طبيب مي شه
زخـــــــــــــــــــــم يم ملهم ته به دي خاوري شم
کش مي کړه سينې ته چـــــي سپرغۍ شمه
بنـــــګ غوندي ودم ته به دي خاوري شم
زلفي دي زنځــــــــــير کړه ما پـــــــــــري وتړه
ځار دي شــــــــــم ستم ته بـه دي خاوري شم
يـــــــــو واري راوګـــــــــــوره ، چي وګورې
تور د بـــــــڼو خـــــــــــم ته به دي خاوري شم
څومره راته ګـــــــــــــــــــــران ئې د انځر ګله !
راسه وقــــــــــــــــــدم ته به دي خاوري شم
نيويارک 20 جنوري 2005

بېرته شاته
.