ای د مســـــــــتو نغـــــمو غـــــــره
غــــم خـــــــوړلې مســـــــــــافـــره
ای پـــرديسه ځـــــــــــوانيمرګــه
ای د تــــــــــورو شـــــــــپو سحره
------------
که تــــــه هر خواتــــه روان سې
او لـــــه موږ څخه پنــــهان سې
موږ دي پـــــــېژنو ته نه مـــــرې
که پــــــه زر ځله هــــم وران سې
-----------
ځـــــکه ته خـــــو يو هــــــــمت ئې
يـــــو احساس ئې يو غــېرت ئې
تا اجــــــــــــــــل نشي خـــــــوړلای
تــــــــــــه غښـــــــــــتلی محبت ئې
-----------
مرګ دي نه ســـــــــــي ختـمولای
ژونـــــــــــــد دي نه سي هــېرولای
زمـــــوږ له زړونو څـــه ستا مينه
قسمت نـــــــــه شي پاکــــــــــولای
---------
ته خــــــــــو مړ نه ئې ژونـدی ئې
يو اتــــــــــل ئې يو زمـــــــــری ئې
د پښــــــــــــتو د بڼ ګلابــــــــــــــــه
زمـــــوږ د هيلو پسرلـــــــــــی ئې
----------
ستا مــــــــــورکۍ وهـي چغاري
هره اوښکه کې خدای ښکاري
ته خـــــــــو مړ نه ئې ( خــــــــالده )
دا پرڅــــــــــــه درپســـــي ژاړي
-----------
يــــــوار خپل سر کړه راپـــــورته
ورتـــــــــــه ووايه خپل مـــــــور ته
چه مـــــــــور جاني راتــــه غوږ شه
دا زمــــــــــــا د نغـــــــــــمو شور ته
----------
دغــــــــــه ستا شـــــــــــيرينه مــينه
ما مـــــــــــرګي ته هيڅ پرېـــــږدينه
زما رګـــــــــــونو کي لا غـــــورځي
پښـــــــــــــــتنه سپېڅلې ويـــــــــنه
---------
زمـــــا احساس او زمـــــا شعرونه
ويښوي مـــــــــــــــــړه اولســــــــونه
تل تـــــــــــر تله به ژونـــــــــــــدی يم
لـــــــــــــــــــــړزوم بـــــــــه تاريخــونه
-------------
پاڅــــــــــــوم به بــــــــــيده زړونـــه
چه پـــــــــــــوره کـــــــــــړم ارمانونه

مــــــــــوري ستا کـــــه باور نسته
يو وار وپــــــــوښته دا غــــــــرونه
-----------
دا کـــــــــــــــــوڅې دا ربـــــــــاتونه
دا دخــــــــــــــــاورو خـــام کورونه
دغه خــــړ خــــړ ديــــــــــــــــــوالونه
دا ګـــــــــــــــــودرها چـــــــــنارونه
دغــــــــــــــه مست مست کنړونه
-----------
دغــــــــــــه ټولـــــــــه شاهدان دي
دا زمـــــــــــــــــا د زړه يــاران دي
ته بـــــــــــــــاور وکړه مــــورجاني
تر ايمان راباندي ګــــــــــران دي
------------
تــــــر هغو چي وي دا پــــــــــاته
زه ژونــــــدی يمه وتـــــــــــــــــاته
مــوري ستا (حيدري) زړه کي
تــــل دعا کـــــــــوه و مـــــــــــــاته

نيويارک د جولای اته ويشتمه د ٢٠٠٤ ل کال

بېرته شاته
.