شپې راته ژړيـــــــــــــــــــــــــــــــږي سحر نه يو
لمر غوندي ړنــــــــــــــــــــــــــــا يو خو لمر نه يو
بل راباندي اور دئ خو ســـــــــــــــــــــوځيږو نه
خلګو موږ بچـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي د اذر نه يو
زړونه مو چاودلـــــــــــــــــــــــي دي په مينه ستا
سره لکه شفق يو پــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهر نه يو
اوښکي سو ګريوان سولو درياب ســـــــــــولو
څنډي مچوو خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ګودر نه يو
ساندي مو را وپـــــــــــــــــــــــــــاڅي غمونه سي
ژوند ته کربلا يـــــــــــــــــــــــــــــــــو محشر نه يو
پړئ وړو په غاړه تر مــــــــــــــــــــــرګ مخ کي لا
تېر تر خپل ســـــــــــــــــــــــــــــــــرو يو شرر نه يو
بيا به حـــــــــــــــــــــــــــيدري خپل ديدنونه کړو
ژوند ته يو پخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا مرور نه يو
نيويارک ١٢ /١٢ /١٣٨٠

بېرته شاته
.