دا چــــــه راتــــــــــه راسي دجـــــــــــــنون هيلي
څـــــــيري مي ګريـــــوان کي د مجــــنون هيلي

ســـــــــــــټرئ مي هـــوس سي پرهارونه خوري
 بـــــــل چه راتــــــه اور کي د ژونـــــدون هــيلي

 هجر سي لـــــــــمرين څاڅــکئ تصوير نيسي
 ميـــــــــنه کي چـــــــــه راسي د بدلــــــون هيلي

  وصـــــــل سي اغـــــــزي سي بيا زخـمونه سي
 يار چـــــه پر زړه راوړي د ټــــــــرون هــــــــــيلي

زړه ته مـــــــــي ناسور سي ارمانـــــــــــونه سي
ژوند تــــــــــــــــه چه تحفه سي د بيلتون هيلي

مــــــرګــــه ! حــــــــــــــــــيدري به هسي وتښتي
بخت کــــــــــه ورته راوړي د پرون هـــــــيلي

روم  :ايټاليا

بېرته شاته
.