چي خالق ئې په تخليق باندي تل وياړي
ټول مخلوق ېې يو ديدن له خدايه غواړي
چي بشر ته ئې دي ميني الهام پرېښود
حيدري د هغه يار په غم کي ژاړي

بېرته شاته
.