چي پر خيضر ېې د ژوند جام لورولی
چي خليل ئې دنمرود اور کي ساتلی
چي نظام ئې د قدرت په لاس کښي څرخي
ما هغه رب په خدائې باندي منلی

بېرته شاته
.