چي د فلک زړه کي د ميني انتقام پاته شو
زما د ليلې پر سپېره دښت د وينو جام پاته شو
غمازه ! لړ به دي کتله د رخصت شېبو کي
چي مي پر شونډو وه دلبر ته نيم کلام پاته شو

بېرته شاته
.