دهسک لاس کي جام سپېره ښکاري جانانه
چي دي سترګو کي نشه ښکاري جانانه
دهندارو په ګريوان کښي ئې پټ نه کړې
ګوره خدای دي نن تر زړه ښکاري جانانه

بېرته شاته
.