رنګارنګ جامې په تن کي دا وګړي
په سيالي کي يو له بل سره لوېدلي
د اختر هوس به ها يتيم ته څه وي ؟
چي پتري ئې پر څپلۍ باندي وهلي

بېرته شاته
.