شمعي د شپې چي تر سهاره ژاړې
وايه د کم دلبر لپاره ژاړې
بيا دي سور اور پر خپل ځيګر بل کړی
ته لکه ګل د خپله خاره ژاړې

بېرته شاته
.