لاتر څو به له غروره قدم ږدې پر دې قبرو
يوه ورځ به ته هم راسې تور لحد ته پر اوږو
نن په عجز که لاس پورته هر مرده ته د دعا
چي سبا دي سي ثمر څو دعاګاني د پردو

بېرته شاته
.