يو مېږی شه ځان تر بل کړه لاندي باندي
هاتي مه شه چي بل څوک شي تر تا لاندي
دا يو څو ورځي ژوندون په شتاب درومي
ځان قربان کړه حيدري د خوار تر ساندي

بېرته شاته
.