تاشلولی د غليم هر وخت زنار دی
ځکه نوم دي لا تراوسه کندهار دی
ستا اغوش د ملحدينو قبريستان دی
تل و برم ته دي سر ټيټ د استعمار دی

بېرته شاته
.