عاجزي به دي په خلکو کښي پاچا کړي
هر سړی به ستا په مينه مبتلا کړي
لوړ ابشار چي تل وځمکي ته توييږي
څنګه زړونو ته په مينه لار پيدا کړي

بېرته شاته
.