شاعر زړه که مي نن نه ښکاري خوناب کي
خو سبا ئې خلګ ستايي په کتاب کي
دا دستورو زرين مخ هاله ښکاره سي
لمر چي پټ کړي ماذيګر په سره حجاب کي

بېرته شاته
.