ها اولاد چي تل د مور په مينه پايي
کاينات دجنت زيري باندي وايي
دخدای عکس وي د مور د زړه هنداره
تل قبليږي د مور لپه کښي دعاوي

بېرته شاته
.