دادبل خدمت به هله ستا په کار شي
چي دي خپل ژوند د پردو پر اوږو بار شي
په ځواني کي د هر چا سره همدرد شه
چي هر يو دي په پيري کي خدمتګار شي

بېرته شاته
.