چي هر شعر مي د سبا ورځي فرهنګ دی
ځکه هر بيت مي د زړه په وينو رنګ دی
دناپوه وه انتقاد ته ئې سپر بولم
زما ارزو د جهالته سره جنګ دی

بېرته شاته
.