ټول وجود مي ستا دميني وثواب ته
پر سجده شي ستا د سترګو وکتاب ته
ستا په يو نظر مي زړه هسي اوبه شي
لکه واوره چي شي ويلي د لمر تاب ته

بېرته شاته
.