ستوري هله د سپوږمۍ خوا کي ښکاره شي
چي دلمر سترګه د غره شاته ويده شي
جادوګر نظر دي هغه وخت وژل کړي
چي پر مخ دي توري زلفي را ايله شي

بېرته شاته
.