دګلاب باړخو به ولي نه خوږيږي
سپين شبنم چي د اسمانه پر رالويږي
څنګه سوئ کوي ها مخ له ډيره درده
پر بڼو چې خواري اوښکي وټاليږي

بېرته شاته
.