زه لایق ددغه نه یم
چي څه  ، وغواړم له تاڅه
خو
ستا رحم ته چي ګورم
ماکي دومره توان پیدا سي
چي بې واکه
بې ادراکه
داغوښتنه خولې ته راسي
                               چي له یاده دي ونه وځم
                                                             ستا د میني په کتاب کي
                                                                                              دا زما نوم درسره نوټ که

بېرته شاته
.